Übersicht

Protokolle
     Praktikum Allg. Chemie
     Prak. Quantitative Analyse
     Prak. Physikaliche Chemie
     Prak. Anorganische Chemie 1
     Physikalisches Prak.

Vorträge
     Physikalische Chemie